หน่วยในสังกัด

โครงสร้างการจัดและอัตรากำลังพลของหน่วย

สง.ปรมน.ทร. เป็นส่วนราชการขึ้นตรงในส่วนของกองบัญชาการกองทัพเรือ ตามโครงสร้างการจัดหน่วย มีหน่วยขึ้นตรง ๓ หน่วย ได้แก่

๑. สำนักอำนวยการ (สอก.)
Direting Office, Office of the Security Coordination with the Internal Security Operations Command, Royal Thai Navy

ส่วนบัญชาการและสำนักอำนวยการ ตั้งอยู่ที่ อาคาร ๖ บก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม


๒. สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มที่ ๑ (สปรมน.๑)
First Internal Security Operations Coordination Group

ตั้งอยู่ที่ จังหวัดภูเก็ต มีหน่วยในบังคับบัญชา จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่

  • สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (สรมน.ภ.ก.) ตั้งอยู่ที่ จังหวัดภูเก็ต
  • สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (สรมน.พ.ง.) ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพังงา
  • สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (สรมน.น.ธ.) ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนราธิวาส

๓. สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มที่ ๒ (สปรมน.๒)
Second Internal Security Operations Coordination Group

ตั้งอยู่ที่ จังหวัดภูเก็ต มีหน่วยในบังคับบัญชา จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่

  • สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (สรมน.จ.บ.) ตั้งอยู่ที่ จังหวัดจันทบุรี
  • สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง (สรมน.ร.ย.) ตั้งอยู่ที่ จังหวัดระยอง
  • สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (สรมน.ต.ร.) ตั้งอยู่ที่ จังหวัดตราด

โครงสร้างการจัดหน่วย


การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่

สำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ แบ่งส่วนราชการออกเป็น

๑. สำนักอำนวยการ (สอก.)
Direting Office, Office of the Security Coordination with the Internal Security Operations Command, Royal Thai Navy

มีหน้าที่ประสานงานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิบัติด้านความมั่นคงและการข่าว และการกิจการมวลชนและสารนิเทศ รองรับนโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ สำหรับใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการที่สำคัญของกองทัพเรือ รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารราชการของกองทัพเรือ


๒. กองนโยบาย แผน และการข่าว (กนผข.)
Policy, Planning and Intelligence Division, Directing Office

มีหน้าที่พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคง แผน และการข่าว เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และยุทธศาสตร์กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย


๓. กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ (กกมท.)
Mass Implementation Affairs and Information Division, Directing Office

มีหน้าที่พิจารณา เสนอความเห็นวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และประเมินผลงานด้านกิจการมวลชนและสารนิเทศรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งมวลชน การบริหารและการพัฒนาระบบงาน การใช้มวลชน กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย


๔. สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ (สปรมน.๑)
First Internal Security Operations Coordination Group

มีหน้าที่ ประสานงานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับส่วนราชการเพื่อบูรณาการกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงแห่งรัฐ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร และอื่น ๆ รองรับนโยบายของรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ มีหน่วยในบังคับบัญชา ๓ หน่วย ได้แก่

๔.๑ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (สรมน.พ.ง.)
Phang-nga Internal Security Operations Office, First Internal Security Operations Coordination Group

มีหน้าที่ประสานงาน และกำกับดูแล การปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในกับส่วนราชการเพื่อบูรณาการกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคง แห่งรัฐ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดพังงา

๔.๒ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (สรมน.ภ.ก.)
Phuket Internal Security Operations Office, First Internal Security Operations Coordination Group

มีหน้าที่ประสานงาน และกำกับดูแล การปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกับส่วนราชการเพื่อบูรณาการกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงแห่งรัฐ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร อาหาร และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดภูเก็ต

๔.๓ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (สรมน.น.ธ.)
Narathiwat Internal Security Operations Office, First Internal Security Operations Coordination Group

มีหน้าที่ประสานงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในกับส่วนราชการเพื่อบูรณาการกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงแห่งรัฐ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร อาหาร และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนราธิวาส


๕. สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ (สปรมน.๒)
มีหน้าที่ ประสานงานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับส่วนราชการเพื่อบูรณาการกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงแห่งรัฐ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร และอื่น ๆ รองรับนโยบายของรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ มีหน่วยในบังคับบัญชา ๓ หน่วย ได้แก่

๕.๑ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (สรมน.จ.บ.)
Chanthaburi Internal Security Operations Office, Second Internal Security Operations Coordination Group

มีหน้าที่ประสานงาน และกำกับดูแล การปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในกับส่วนราชการเพื่อบูรณาการกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคง แห่งรัฐ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดจันทบุรี

๕.๒ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (สรมน.ต.ร.)
Trat Internal Security Operations Office, Second Internal Security Operations Coordination Group

มีหน้าที่ประสานงาน และกำกับดูแล การปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในกับส่วนราชการเพื่อบูรณาการกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคง แห่งรัฐ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดตราด

๕.๓ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง (สรมน.ร.ย.)
Rayond Internal Security Operations Office, Second Internal Security Operations Coordination Group

มีหน้าที่ประสานงาน และกำกับดูแล การปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในกับส่วนราชการเพื่อบูรณาการกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคง แห่งรัฐ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดระยอง


พื้นที่รับผิดชอบของ ทร. ในการรักษาความมั่นคงภายใน