หน้าแรก บล็อก

(ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธาน เปิดการอบรมกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน. ๖ จังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๕

พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธาน เปิดการอบรมกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน. ๖ จังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๕ โดยมีผู้ร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน ๔๕ นาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นกำลังพลที่บรรจุอยู่ในสง.ปรมน.ทร. และกำลังพลจาก นขต.ทร. ที่ได้รับคำสั่ง ฯ ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กอ.รมน. ได้รับทราบ สิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบัคับต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติราชการที่ กอ.รมน. ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ตำบล ท่าล้อ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

ผอ.สง.ปรมน.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ

เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ กองทัพเรือ โดย พล.ร.ท.อุดม ประตาทะยัง ผอ.สง.ปรมน.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าพระราชวังสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ กองทัพเรือ โดย พล.ร.ท.อุดม ประตาทะยัง ผอ.สง.ปรมน.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าพระราชวังสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๔ กองทัพเรือ โดย พล.ร.ท.อุดม ประตาทะยัง ผอ.สง.ปรมน.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าพระราชวังสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พลเรือโท อุดม ปะตาทะยัง ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. ของ สง.ปรมน.ทร.

เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส. ครั้งที่ ๒ ของ สง.ปรมน.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อาคาร บก.ทร.๖ พระราชวังเดิม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย รอง ผอ.สง.ปรมน.ทร. ผอ.สอก.สง.ปรมน.ทร. และกำลังพลของ บก.สง.ปรมน.ทร. ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาคารปฏิบัติงานของ สง.ปรมน.ทร. มีความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเอื้ออำนวยต่อมาตราการในการป้องกันโรคติกต่อไวรัสโควิด-19

พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธาน เปิดการปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน. ๖ จังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๔

พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธาน เปิดการปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน. ๖ จังหวัด ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๔ โดยมีผู้ร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน ๕๒ นาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ ฯ ซึ่งเป็นกำลังพลที่บรรจุอยู่ในสง.ปรมน.ทร. และกำลังพลจาก นขต.ทร. ที่ได้รับคำสั่ง ฯ ไปช่วยปฏิบัติราชการที่ กอ.รมน. ได้รับทราบ สิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบัคับต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติราชการที่ กอ.รมน. ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ตำบล ท่าล้อ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) นำข้าราชการในสังกัด สง.ปรมน.ทร. ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) นำข้าราชการในสังกัด สง.ปรมน.ทร. ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ

You can play the Bier Haus Slot Machin playamoe online for free Here are some suggestions to make the most of it

Are you one of the thousands who play slots online? Do you have a dream to become wealthy? Would you like to have your own casino on the Internet? If yes you must play bingo using your favorite slot machines on Internet. This is a good idea, as you can make a lot of money playing online slot machines.

You might be wondering why there isn’t a bier online? It is because the slot machine business is a very closely secured one. Many do not want others to know that they can play online slots free. Therefore, there are strict rules and regulations when it comes to this type of promotion. However, the reality is that bierhound slot machines are very popular nowadays.

Why is this? There are many reasons behind it. First of all, bierhobots are easy to play. Players don’t need to have any experience in playing slots. Anyone who has basic knowledge of computers can play bier especially if he or she knows how to adjust bier settings correctly.

Another reason is the massive jackpot on bierhauss slot machines online. The jackpots on American slots can reach millions. The jackpots in Europe are less but they are still billions of US dollars. Bier games online are a hit all over the world. Numerous casinos now offer bier slots in the haus.

How does a bier machine function? The basic idea is that players enter a room and pulls a lever to start playing. When the lever is pulled to the left, a light emitting diode (LED) appears on the screen. If the player presses the button that is labeled “square” when his finger is in close proximity to the LED, he will be winning the jackpot. If his finger is next to “zoom” then the amount of money that is won will be adjusted.

To participate in online bier games, a player is usually required to sign up at an online casino or at one of the slot machines that are located in various casino districts. However, there are some bierhare sites which do not require registration. These sites give players to play bierhaus slots in their lobby. However, since the jackpots are less so winning here isn’t that much of a guarantee. If you want to maximize your chances of winning big jackpots, sign up with casinos.

A bier haus slot machine online is a great method for anyone to have fun playing online casino slot machines. Since players do not need to dress up or worry about wearing costumes when they play in the casino and can relax and play the game. It is not recommended to wear a headset because it could cause problems with communication while playing slot machines. If the player so wishes, he can attach headphones.

When playing slot machines online or at casinos, there are a few suggestions that players can apply. For instance it is important to avoid paying excessively when they play. They will boku deposit casino avoid losing more if they only bet the amount they can afford. Also they should ensure they have all the chips in their pockets prior to when they begin playing. This way, they’ll have a greater chance of winning a jackpot, or a prize.

เปิดประวัติ “วันดำรงราชานุภาพ” พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

1 ธันวาคม 2486
เปิดประวัติ “วันดำรงราชานุภาพ” พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

วันสิ้นพระชนม์ของ “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ” ทรงได้รับพระสมัญญานามเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย และนับเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ซึ่งต่อมาได้กำหนดให้เป็น “วันดำรงราชานุภาพ”

#รักษ์ราชย์
#วันนี้ในอดีต
#เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกวันกับครูน้ำเพ็ชร
#ก้าวสืบต่อ

ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์
https://www.facebook.com/royalist.siam

“น้ำฟรีมีให้ เพราะน้ำใจเรามีให้ตลอด”

สอ.รฝ.จัดรถน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำประปาไม่ไหลหมู่บ้านนาวีไทย

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดรถน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำประปาไม่ไหลในหมู่บ้านนาวีไทย ตามที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่1 สั่งการ ซึ่งสาเหตุที่น้ำไม่ไหลเกิดจากแนวท่อประปาขนาดใหญ่แตกรั่วฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมทำของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ หมู่ที่ 6 – 8 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ความเดือดร้อนของประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือบรรเทาในทันที
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมันและภาคภูมิใจ
#TheTrustedNavy
#หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

การช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ
“จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)” ให้กับกำลังพล บก.สง.ปรมน.ทร. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุม บก.สง.ปรมน.ทร
โดย นาวาเอก สยาม ลายสาร รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ เป็นประธาน
โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กรมแพทย์ทหารเรือ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่กำลังพล

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ นาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ นาวาโทวัชรพงษ์ พรมเหมา พร้อมด้วยกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านความรุนแรงจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดแฟลตพักข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มมวลชน องค์กรภาคประชาสังคม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มผู้นำศาสนา ชมรมพุทธรักษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังวัดนราธิวาส กลุ่มครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ ๒๐๐ คน โดยร่วมทำการละหมาดฮายัตขอพรเพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ การกล่าวความรู้สึกของกลุ่มมวลชน และ ร่วมแสดงจุดยืนของชาวนราธิวาส ในการต่อต้านการก่อเหตุรุนแรงของ ผกร. โดยจัดกิจกรรมบริเวณ หน้าแฟลตพักข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ นาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ นาวาเอกธัชธรรม์ ณ สงขลา หัวหน้าส่วนอำนวยการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นราธิวาส) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๘๐๐-๑๔๐๐ นาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ ปกครองจังหวัดนราธิวาส.,หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๔๙,ชุดควบคุมเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดนราธิวาส และ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอศรีสาคร ร่วมทำการตรวจเตรียมการชุดคุ้มครองตำบล ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็ง ร้อยละ ๗๕ ในพื้นที่ อำเภอศรีสาคร ครั้งที่ ๑/๖๖ โดยทำการประชุมชี้แจงรายละเอียดการตรวจ และปัญหาข้อขัดข้องที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอศรีสาคร จากนั้นร่วมตรวจเตรียมการ ชุดคุ้มครองตำบลศรีสาคร และ ชุดคุ้มครองตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยได้ให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงให้ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ ผลการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล ได้มีความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น และปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ นาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) นาวาโท วัชรพงษ์ พรมเหมา หัวหน้าฝ่ายข่าวฯ เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อพิจารณาแนวทางการกำหนดขั้นตอนพิธีการเข้า-ออก ประเทศไทยของชาวต่างชาติ ณ ด่านศุลกากรตากใบ ตามที่ตัวแทนภาคประชาชนเสนอ เพื่อให้นำไปสู่ประโยชน์ด้านการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ณ ด่านศุลกากรตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ นาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) นาวาโทวัชรพงษ์ พรมเหมา หัวหน้าฝ่ายข่าวฯ เข้าร่วมการประชุมประชาคมข่าวกรองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อแลกเปลี้ยนข่าวสาร วิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มการก่อเหตุรุนแรง ตลอดจนความเคบื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่ จ.นราธิวาส ณ ห้องประชุมร้านอาหารมังกรทอง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายนนท์ธนา โกโศยกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ๔ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ปฏิบัติการข่าวภาค ๕ เป็นประธานการ

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๗๐๐ นาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร)พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร้อยตำรวจเอกสุทธิรักษ์ พันธนิยะ รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เนื่องจากเหตุการณ์คนร้ายประกอบรถยนต์ระเบิดแสวงเครื่องแล้วขับไปจอดที่แฟลตพักข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๕ ที่ผ่านมา ณ วัดบางนรา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี