สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จัดสัมมนาในหัวข้อ “การเตรียมการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙”

195

พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ระหว่าง วันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จว.กาญจนบุรี ในหัวข้อ “การเตรียมการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพเรือ” มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้บรรยาย