สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

259

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่  ๑๓ ต.ค.๖๓  เวลา ๑๙๐๐ น. นาวาเอก รังสรรค์ แตงฉิม  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นาวาโท สุกรี ม่วงแพร  หัวหน้าฝ่ายนโยบาย และแผน ฯ และพันจ่าเอกเชี่ยวชาญ ผิวผ่อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ  กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว เป็นผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ในการนี้มีผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี