สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

323

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๗๓๐ น. น.อ.รังสรรค์. แตงฉิม ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท) มอบหมายให้ พ.ท.หญิงปนัดดา. ปานรักษา. รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน. ฯ ร.อ.รุ่งรุจ. สโรบล. ร.น. รองหัวหน้าชุดวิทยากรขุนด่าน. ฯ   เป็นผู้แทน กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง  อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายชาญนะ. เอี่ยมแสง. ผวจ.ระยอง /ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีผู้แทนส่วนราชการต่างๆ. ในจังหวัดระยอง. เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย