สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่1

101

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อ 25-26 ส.ค.63 น.อ.อำนรรฆ. ภมรพล ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท) มอบหมาย ให้ น.อ.วิษณุ. วงศ์ทรายทอง ร.น. รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯ. เป็นผู้แทน  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่1  ระดับผู้บริหาร  ณ โรงแรม oakwood  Hotel &Residence   อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  โดยมี  พล.ร.ท.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผบ.ทรภ.1 เป็นประธานการประชุมฯ