สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง)

105

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) น.อ.อำนรรฆ  ภมรพล  ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัดร.ย.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในจังหวัดระยอง ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  โดยมีนาย  สุภรณ์  อัตถาวงศ์  ปษ.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม  พร้ อมด้วย  ผวจ.ระยอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ณ ชั้น 4 ห้องศรีสมุทรโภคไชย  ศาลากลาง จังหวัดระยอง  ในการนี้มีพี่น้องประชาชนมายื่นหนังสือความเดือดร้อนจำนวน  1  ราย  เกี่ยวกับที่ดืนทำกินใน  อ.บ้านฉาง จ.ระยอง