สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินทุกประเภท

114

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. เมื่อ 190800 ส.ค.63 น.อ.อำนรรฆ  ภมรพล ร.น. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง (ท) มอบหมายให้ น.ท.ฐิติพันธ์  คำปอ ร.น. หน.ฝ่ายการข่าวฯ ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินทุกประเภท โดยการอบรมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 12 คน โดยมี กำนัน, ผญบ., ผช.ผญบ., เจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยระดับอำเภอในพื้นที่ จว.ร.ย. จำนวน 10 คน, เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จว.ร.ย. จำนวน 1 คน, จนท.กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. จำนวน 1 คน ในห้วงวันที่ 19 – 20  ส.ค.63  ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จว.ร.ย. โดยมี พล.ท.ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. เป็นประธานในการอบรม VDO Conference ดังกล่าว