สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ดำเนินโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง

81

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) วันที่ 19 ส.ค.63 เวลา 0900 น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท)  มอบหมายให้ พ.ท.โกวิท  ศรแสง   หัวหน้าชุดชุมชนสัมพันธ์กอ.รมน.จังหวัดร.ย. (ขุนด่าน) พร้อม จนท. ดำเนินโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง  ณ ห้องประชุม รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  มี อสม.ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน