สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๓๐ นาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ นาวาเอก พิสิษฐ์ หนูเล็ก ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส /หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ และ นาวาโทวัชรพงษ์ พรมเหมา หัวหน้าฝ่ายการข่าวฯ ร่วมคณะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ด่านตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีประเด็นสำคัญ คือ ด่านใหม่ของตากใบเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว การตรวจคนเข้าเมืองและนำสินค้าข้ามแดน ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของด่านและฝ่ายความมั่นคง โดยมีปัญหาตรงชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ซึ่งมีชุมชนตาบา เป็นจุดที่ประชาชนประกอบอาชีพค้าขายสินค้า อาหาร ผักผลไม้ ให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาก่อน เมื่อด่านเปิดอย่างเป็นทางการ มีกำแพงกั้น ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยที่เขตชุมชนนี้ได้ จึงได้มอบหมายให้ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายความมั่นคงทางด่าน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เร่งหารือหาข้อสรุปโดยเร็วภายในหนึ่งสัปดาห์ เพื่อหาทางทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียหรือผู้เดินทางมาค้าขายที่ผ่านด่านแล้วเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยที่ชุมชนตาบาได้ต่อไป เพื่อช่วยส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซีย

11