สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ นาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ นาวาโทร่มเกล้า เปี่ยมอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย หน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ(VTC) ณ กองบังคับการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส โดยมี พลโทศานติ ศกุนตนาค ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นประธานการประชุม

12