สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ นาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้นาวาเอกพิสิษฐ์ หนูเล็ก ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส /หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เข้าร่วมประชุมทบทวนหลังการปฎิบัติ (AAR) แผนสกัดกั้นกลุ่มผู้ก่อการร้าย ก่อเหตุนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และกรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ผ่านระบบ (VTC) โดยมี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (๑) เป็นประธานฯ

12