สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาวาเอก รัฐพล ลุนพล รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ นาวาโท ร่มเกล้า เปี่ยมอ่อน ประจำสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส/หัวหน้าฝ่ายการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรม การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี ดร.ปรวีร์ พันธนียะ ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เป็นประธาน

39