สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส บูรณาการร่วมกับ กออำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่าย และจัดทำแผนปฏิบัติด้านต่างๆ ของ ศูนย์ปฏิบัติการที่ ๑ – ๔ กออำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ณ กออำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอก รัฐพล ลุนพล รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) เป็นประธาน มีตำบลเป้าหมาย ๖ ตำบล เข้ารับการฝึกอบรมตามที่ กอ.รมน.กำหนด เรื่อง การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บทบาทหน้าที่ กอ.รมน. เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ บทบาทหน้าที่ของไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง (ทปค.) สานเสวนนาปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละตำบล และการฝึกแถลงแผนการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง

35