สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๕ เวลา ๐๘๓๐ นาวาเอก รัฐพล ลุนพล รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมือง และตั้งเสาหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส บริเวณลานวัฒนธรรมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง

31