สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ นาวาเอก รัฐพล ลุนพล รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส บูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส และ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด หมู่ ๓ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

25