สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

157

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด และ สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ๑) โกลเด้นวิว รีสอร์ทตราด, ๒) ร้านพ่อจาปลาเผา, ๓) ร้านแจ่วฮ้อนปลาเผา และ ๔) ร้านทุกอย่าง ๒๐ บาท เบ็ดเตล็ด  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)