สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

122

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด และ สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ๑) ร้านส้มตำเจ้นิดเนินทราย, ๒) ร้านสินค้าหาดใหญ่ สาขาเนินทราย, ๓) ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด สาขาเนินทราย และ ๔) ร้านกาแฟ อินทนิล ปั้มบางจาก สาขาเนินทราย  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)