สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) มอบนโยบายใน เสื้อ หมวก ให้กับอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) ประจำอำเภอเมืองตราด

204

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้  นาวาตรี อุดม  ฟักเทพ  รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ/หัวหน้าชุดวิทยากรขุนด่านฯ พร้อมด้วย นายสุเมธ  ตะเพียนทอง รองหัวหน้าชุดวิทยากรขุนด่านฯ, เรือโท ภิรมย์ เกษกุล  เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ และ พันจ่าเอก คงภัค  รุจสมบัติ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชุดวิทยากรขุนด่านฯ  ลงพื้นที่มอบเสื้อและหมวกให้กับ นายนณภ์ไสว  ภู่ทนิน กำนันตำบลวังกระแจะ และผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการจัดตั้ง อาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) ประจำอำเภอเมืองตราด  ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๕ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่ง อาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) เป็นกลุ่มประชาชนอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยในการสร้างความตระหนักรู้ การป้องกันการเผยแพร่และการป้องกันการติดเชื้อของประชาชน และภาพรวมของการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทหาร, พลเรือน, ตำรวจ ภายใต้การกำกับภาพรวมของทางจังหวัดในการบริหารพื้นที่ เพื่อให้ดูแลพื้นที่ชายแดนไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านการคัดกรอง ต้องช่วยกันบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้ปลอดภัยปลอดเชื้อด้วยมาตรการต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ และการสร้างให้ประชาชนรู้เท่าทัน รู้ป้องกันตนเองและติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อ ด้วยกลไกมวลชนของกองทัพบก เป็นต้น