สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา) ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด บริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จำจัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงศ์ศิลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

174

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้​ นาวาเอก สยาม เชิดชิด รองผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด บริษัท เขาบ่อคอนสทรัคชั่น จำจัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  และห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงศ์ศิลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ หมู่ที่ @ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นหัวหน้าคณะฯ