สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดพังงา)

134

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ร่วมกันตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มในจังหวัดพังงา