สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี)จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชนฯ

257

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ มอบหมาย นาวาเอก พลกิต  สาหร่าย ผอ.สรมน.จ.บ.ฯ/หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เป็นประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน โดยเสนอปัญหาในการเฝ้าระวังป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนพร้อมแนวทางแก้ไขในชุมชน ณ บ้านบ่อโบกปูน หมู่ ๖ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย