สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ (จังหวัดภูเก็ต) ให้การต้อนรับ พันเอกศุภกร ชัยแก้วมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

1122

 

พลเรือตรี วโรดม สุวารี  ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ (ผอ.สปรมน.๑)/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับ พันเอกศุภกร ชัยแก้วมณี ผู้ช่วยอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมในพื้นที่โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรับฟังการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา