สรมน. จังหวัดตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัด (ก.บ.จ.ตร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

17

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นาวาเอก จงกล หอมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นาวาเอก จงกล หอมจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัด (ก.บ.จ.ตร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯการจังหวัด (ก.บ.จ.ตร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯ