สปรมน.๒ จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทางสายด่วนความมั่นคง ๑๓๗๔ กรณีถมดินปิดทางระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

21

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
พลเรือตรี อุทาน คล้ายภูผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ชุด ชรต.113 กอ.รมน.จังหวัด จ.บ. ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทางสายด่วนความมั่นคง 1374 กรณีถมดินปิดทางระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้าน ม.10 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี จากการลงพื้นที่ ฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทราบข้อมูลจาก ผญบ. ม.10 และตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนี้
เส้นทางระบายน้ำ เดิมเป็นคลองสาธารณะ ขนาดกว้างประมาณ 3 ม. ลึก 2 ม. ยาว ประมาณ 4 กม. ต้นทางน้ำมาจากเทือกเขาสระบาป ปลายทางน้ำระบายออกทางคลองภักดีรำไพ ซึ่งปกติจะไหลผ่านที่ดินของประชาชนในพื้นที่ ม.7 ม.8 และ ม.10 แต่ปัจจุบันเส้นทางระบายน้ำดังกล่าว ฯ มีการระบายน้ำได้น้อยลง เนื่องจาก ผู้ถูกร้องเรียน เป็นผู้ครอบครองที่ดิน จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ประมาณ 54 ไร่ ทำการเปลี่ยนเส้นทางระบายน้ำ เมื่อช่วงกลางปี 2563 โดยการใช้ท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 1 ม. วางรอบที่ดินของตน เป็นระยะทางประมาณ 200 ม. ทำให้ในช่วงฤดูฝน ประชาชนพื้นที่โดยรอบ ได้รับความเดือนร้อนน้ำท่วมขังที่พักอาศัย และพืชผลทางการเกษตร (สวนผลไม้) สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน เป็นจำนวนกว่า 20 ราย โดยที่ผ่านมาได้มีตัวแทนชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อน ดำเนินการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ แต่ยังมิได้รับการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมแต่อย่างใด ทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัด จ.บ. จะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ฯ ต่อไป
#กอ.รมน.จันทบุรี
#สรมน. จ.บ.สปรมน.2
#สง.ปรมน. ทร.
#The Trusted Navy