สง.ปรมน.ทร.(จังหวัด ร.ย.) วันที่ ๒๒ ส.ค.๒๕๖๕ น.อ.รังสรรค์ แตงฉิม ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัดร.ย.(ท) มอบหมายให้ น.ท.วินัย งามเสงี่ยม ร.น.จนท.ปฏิบัติการ ฝ่ายการข่าว ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม VTC ศปก.ทภ.๑ ประจำสัปดาห์ มีข้อสั่งการที่สำคัญ จาก มทภ.๑ ที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.ฯดังนี้ ๑.ให้ฝ่ายข่าว กอ.รมน. จังหวัด หาข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล ติดตามและเฝ้าระวังบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC ที่จะมีขึ้นใน พ.ย.๖๕ ๒.ขอบคุณ จนท.กอ.รมน.ที่มีส่วนช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์น้ำท่วม และอัคคีภัยในหลายพื้นที่

50