เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) และ พันเอกทองใบ ชารีวัน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนและการข่าวส่วนอำนวยการและประสานการปฏิบัติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับ เจ้าหน้าที่ ๓ ฝ่าย ที่ปฎิบัติงานจุดตรวจ/ด่านตรวจเพื่อความมั่นคง ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจพณาสนฑ์, ปลักปลา อ.เมืองนราธิวาสจว.นราธิวาส และ จุดตรวจ/ด่านตรวจ บาเจาะ, บาตู อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ กพ.จนท.ทหาร ตร. อส.ที่กำลังปฎิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔

263

เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) และ พันเอกทองใบ ชารีวัน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนและการข่าวส่วนอำนวยการและประสานการปฏิบัติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับ เจ้าหน้าที่ ๓ ฝ่าย ที่ปฎิบัติงานจุดตรวจ/ด่านตรวจเพื่อความมั่นคง ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจพณาสนฑ์, ปลักปลา อ.เมืองนราธิวาสจว.นราธิวาส และ จุดตรวจ/ด่านตรวจ บาเจาะ, บาตู อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ กพ.จนท.ทหาร ตร. อส.ที่กำลังปฎิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔