เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐ นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ ร้อยตรี พิทยา ลาสอน เข้าร่วมประชุม VTC ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก /กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

220

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐ นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ ร้อยตรี พิทยา ลาสอน เข้าร่วมประชุม VTC ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก /กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ