เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ มีวาระสำคัญอาทิ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) การประกาศพื้นที่เพื่อใช้มาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการ มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การประกาศสถานที่กักกันจังหวัดนราธิวาส (เพิ่มเติม) โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

359

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ มีวาระสำคัญอาทิ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) การประกาศพื้นที่เพื่อใช้มาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการ มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การประกาศสถานที่กักกันจังหวัดนราธิวาส (เพิ่มเติม) โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส