เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓, เวลา ๐๙๓๐ นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานข่าว เข้าร่วมประชุมประชาคมข่าว ร่วมกับ ณ ห้องประชุมครัวลำปำ โดยมีฝ่ายข่าวในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่ ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ผู้ก่อการร้าย และติดตามความเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคม องค์กรต่างประเทศ

172

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓, เวลา ๐๙๓๐ นาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานข่าว เข้าร่วมประชุมประชาคมข่าว ร่วมกับ ณ ห้องประชุมครัวลำปำ โดยมีฝ่ายข่าวในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่ ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ผู้ก่อการร้าย และติดตามความเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคม องค์กรต่างประเทศ