สปรมน.๒ จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันกองทัพเรือ ประจำปี๒๕๖๕

12

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. พลเรือตรี อุทาน คล้ายภูผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ น.อ.กันตพัฒน์ ชูศิริ รองผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี / รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคง ร่วมเป็นเกียรติในงานวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือตรี เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานฯ
#กอ.รมน.จังหวัด จ.บ.
#สรมน.จ.บ.
#สปรมน.2
#สง.ปรมน. ทร.
#The Trusted Navy