วันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ค.๖๔ พล.ร.ท.อุดม ประตาทะยัง ผอ.สง.ปรมน.ทร. เป็นประธานการประชุม นขต.สง.ปรมน.ทร. ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ นขต.สง.ปรมน.ทร.

280

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ค.๖๔ พล.ร.ท.อุดม ประตาทะยัง ผอ.สง.ปรมน.ทร. เป็นประธานการประชุม นขต.สง.ปรมน.ทร. ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ นขต.สง.ปรมน.ทร. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทร. ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 จึงให้หน่วยต่างๆ จัดการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย