วันที่ ๒๒ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. พลเรือโท จรัญวีร์ ญาดี ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และคณะเข้าเยี่ยมคำนับ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อหารือข้อราชการในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ของ ผอ.สง.ปรมน.ทร. ณ ห้องประชุมธารมะยม ศาลากลางจังหวัดตราด และในเวลา ๐๙.๓๐น. ตรวจเยี่ยม สรมน.ต.ร. สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร. เข้ารับฟังการบรรยายสรุป พร้อมมอบนโยบาย และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด

108