พลเรือโท อุดม ปะตาทะยัง ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. ของ สง.ปรมน.ทร.

233

เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส. ครั้งที่ ๒ ของ สง.ปรมน.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อาคาร บก.ทร.๖ พระราชวังเดิม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย รอง ผอ.สง.ปรมน.ทร. ผอ.สอก.สง.ปรมน.ทร. และกำลังพลของ บก.สง.ปรมน.ทร. ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาคารปฏิบัติงานของ สง.ปรมน.ทร. มีความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเอื้ออำนวยต่อมาตราการในการป้องกันโรคติกต่อไวรัสโควิด-19