พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

284

เมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้กับ จ่าโทหญิงพิมพ์นรี ณ บางช้าง เจ้าหน้าที่กองกิจการมวลชนและสารนิเทศสำนักอำนวยการ สง.ปรมน.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศ จ่าเอกหญิง ณ ห้องรับรอง สง.ปรมน.ทร.