พลเรือโท จรัญวีร์ ญาดี ผอ.สง.ปรมน.ทร. พร้อมคณะตรวจเยี่ยม สปรมน.๑

23

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๖๕ เวลา ๑๔.๒๐
พลเรือโท จรัญวีร์ ญาดี ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม สำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มที่ ๑ และฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม กอ.รมน. จังหวัด ภ.ก. ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต