ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานประสานภารกิจกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ

317

ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่กำลังพล สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมนร.ทร.) โดยมี พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผบ.ทร. ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมของ สง.ปรมน.ทร. และได้ให้โอวาทแก่กำลังพล สง.ปรมน.ทร. ว่า “ผมขอขอบคุณกำลังพลของ สง.ปรมน.ทร.ทุกนาย และขอแสดงความชื่นชม การปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายในรอบปีที่ผ่านมา จนทำให้งานตามนโยบายบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างดี ผมมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า กองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ ทุกหน่วยงานของกองทัพเรือ เป็นกลไกอันสำคัญยิ่งที่ทำงานประสานสอดคล้องกันเป็นอย่างดีในการขับเคลื่อนกองทัพเรือ ให้เจริญก้าวหน้าตามลำดับตลอดมา นอกจากนี้กำลังพลทุกระดับของทุกหน่วยยังเป็นบุคลากรที่มีความสามารถตามสาขาวิชาชีพและมีประสบการณ์สูง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงถือเป็นคุณลักษณะพิเศษที่ผมขอให้เราทุกคนได้ยึดถือไว้ในจิตใจและนำไปเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานให้กับกองทัพเรือที่เรารักตลอดไป ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับกองทัพเรือและประเทศชาติสืบไป”