ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ TO BE NUMBER ONE

15


สรมน.จังหวัดพังงา ใน ๒๒๑๓๓๐ พ.ย.๖๕ น.อ.อริยะ เชิงทอง รอง ผอ.สปรมน.๑ สง.ปรมน.ทร./รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ง.(ท.) มอบหมายให้ น.อ.เพชรัตน เทียนจันทร์ ผอ.สรมน.พ.ง./หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยมี นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รอง ผวจ.พังงา เป็นประธาน