ภารกิจ

ภารกิจ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.)

สง.ปรมน.ทร. มีภารกิจ ดำเนินการ รวบรวม อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย และการดำเนินงานที่สำคัญตามบทบาทและหน้าที่ของกองทัพเรือที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็น ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

๑. รวบรวม อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจด้านความมั่นคงภายในกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ

๒. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิบัติด้านความมั่นคงและการข่าว การกิจการมวลชนและสารนิเทศกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๓. ตรวจสอบและดำเนินการต่อข่าวสาร และเอกสารข่าว ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำหรับใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพเรือรวมทั้งเพื่อประโยชน์สำหรับการบริหารราชการของกองทัพเรือ

๔. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่ ทร. มอบหมาย