ข่าวประชาสัมพันธ์

พันธกิจ

ตรวจสอบและดำเนินการต่อข่าวสาร และเอกสารข่าวของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำหรับใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย และการดำเนินการที่สำคัญของกองทัพเรือ รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับ การบริหารราชการของกองทัพเรือ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพเรือที่มีขีดสมรรถนะสูงในการประสานงาน และขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สนับสนุนการรักษาอธิปไตยในทะเล และชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนนโยบาย และการดำเนินการที่สำคัญของกองทัพเรือ รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับ การบริหารราชการของกองทัพเรือ

ค่านิยม

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ได้กำหนดค่านิยมของหน่วย โดยให้กำลังพลทุกนายยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ ๑. เป็นตัวอย่างที่ดี ๒. มีความรู้ ๓. มีมาตราฐาน ๔. ทำงานเป็นทีม

เปิดประวัติ “วันดำรงราชานุภาพ” พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

1 ธันวาคม 2486 เปิดประวัติ “วันดำรงราชานุภาพ” พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย วันสิ้นพระชนม์ของ “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ”...

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ TO BE NUMBER ONE

สรมน.จังหวัดพังงา ใน ๒๒๑๓๓๐ พ.ย.๖๕ น.อ.อริยะ เชิงทอง รอง...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๘๐๐-๑๔๐๐ นาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ ปกครองจังหวัดนราธิวาส.,หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๔๙,ชุดควบคุมเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดนราธิวาส และ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอศรีสาคร ร่วมทำการตรวจเตรียมการชุดคุ้มครองตำบล ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็ง...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ(จังหวัด น.ธ.) เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๘๐๐-๑๔๐๐ นาวาเอก ศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๑/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ ปกครองจังหวัดนราธิวาส.,หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๔๙,ชุดควบคุมเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดนราธิวาส และ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอศรีสาคร ร่วมทำการตรวจเตรียมการชุดคุ้มครองตำบล ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความเข้มแข็ง...

สง.ปรมน.ทร.(จังหวัดระยอง) ...