Home EN Tagdiv

พันธกิจ

ตรวจสอบและดำเนินการต่อข่าวสาร และเอกสารข่าวของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำหรับใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย และการดำเนินการที่สำคัญของกองทัพเรือ รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับ การบริหารราชการของกองทัพเรือ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพเรือที่มีขีดสมรรถนะสูงในการประสานงาน และขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สนับสนุนการรักษาอธิปไตยในทะเล และชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนนโยบาย และการดำเนินการที่สำคัญของกองทัพเรือ รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับ การบริหารราชการของกองทัพเรือ

ค่านิยม

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ได้กำหนดค่านิยมของหน่วย โดยให้กำลังพลทุกนายยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ ๑. เป็นตัวอย่างที่ดี ๒. มีความรู้ ๓. มีมาตราฐาน ๔. ทำงานเป็นทีม