ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานประสานภารกิจกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ

ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่กำลังพล สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมนร.ทร.) โดยมี พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผบ.ทร....

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ค.๖๔ พล.ร.ท.อุดม ประตาทะยัง ผอ.สง.ปรมน.ทร. เป็นประธานการประชุม นขต.สง.ปรมน.ทร. ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ นขต.สง.ปรมน.ทร.

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ค.๖๔ พล.ร.ท.อุดม ประตาทะยัง ผอ.สง.ปรมน.ทร. เป็นประธานการประชุม นขต.สง.ปรมน.ทร. ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ นขต.สง.ปรมน.ทร. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทร. ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 จึงให้หน่วยต่างๆ จัดการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พลเรือโท อุดม ปะตาทะยัง ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. ของ สง.ปรมน.ทร.

เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๕ ส. ครั้งที่ ๒ ของ สง.ปรมน.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อาคาร บก.ทร.๖ พระราชวังเดิม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ...

พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีให้กับ จ่าโทหญิงพิมพ์นรี ณ บางช้าง เจ้าหน้าที่กองกิจการมวลชนและสารนิเทศสำนักอำนวยการ สง.ปรมน.ทร. ที่ได้รับพระราชทานยศ จ่าเอกหญิง ณ ห้องรับรอง สง.ปรมน.ทร.

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี)จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชนฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ มอบหมาย นาวาเอก พลกิต  สาหร่าย ผอ.สรมน.จ.บ.ฯ/หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เป็นประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน โดยเสนอปัญหาในการเฝ้าระวังป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนพร้อมแนวทางแก้ไขในชุมชน ณ บ้านบ่อโบกปูน หมู่...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี)ให้การต้อนรับ พลตรี วีรวัฒน์ ทองมั่นคง รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ  พร้อมกำลังพลในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ พลตรี วีรวัฒน์  ทองมั่นคง รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน.จังหวัด จ.บ. ณ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี)ส่งมอบโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ เป็นประธานในโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการจังหวัด ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอขลุง ภาคราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการดำเนินโครงการบรรลุผลสำเร็จ โดยยึดหลัก บวร บ้าน วัด โรงเรียน...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จัดสัมมนาในหัวข้อ “การเตรียมการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙”

พลเรือโท อุดม ประตาทะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ระหว่าง วันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จว.กาญจนบุรี ในหัวข้อ “การเตรียมการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙" ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี)ให้การต้อนรับ พลตรี วิรัฏฐ์ วงศ์จันทร์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่  ๒๔ ก.พ.๖๔เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  พลตรี วิรัฏฐ์ วงศ์จันทร์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 พร้อมคณะ สนย.กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดจันทบุรี ณ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือตรีสมรภูมิ จันโทผอ.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร./รอง ผอ.รมน.จังหวัด จ.บ.(ท.) พร้อมคณะนายทหาร กอ.รมน.จังหวัด และ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี) จัดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๓๐ นาฬิกา พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ  เป็นประธานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ (เศวตวิทยาคาร) บ้านตะปอนใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยบูรณาการร่วมกับโรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีปราชญ์เพื่อความมั่นคง เกษตรกรท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่...