26 พฤศจิกายน 2468 ร. 7 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัว

26 พฤศจิกายน 2468 ร.7 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 สืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช รัชกาลที่ 6 ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในหมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง #รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกวันกับครูน้ำเพ็ชร

25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่6

วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 6 และเป็น "วันมหาธีรราชเจ้า" ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งด้านการศึกษา การคมนาคม การแพทย์และสาธารณสุข การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรมและอักษรศาสตร์ เป็นต้น สำหรับกิจการของกองทัพเรือ นั้น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือ ตามที่นายพลเรือเอก กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ได้ขอพระราชทาน และกองทัพเรือสร้างฐานทัพเรือที่สัตหีบ ตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า...

พลเรือโท จรัญวีร์ ญาดี ผอ.สง.ปรมน.ทร. พร้อมคณะตรวจเยี่ยม สปรมน.๑

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๖๕ เวลา ๑๔.๒๐ พลเรือโท จรัญวีร์ ญาดี ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม สำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มที่ ๑ และฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม กอ.รมน. จังหวัด ภ.ก. ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ TO BE NUMBER ONE

สรมน.จังหวัดพังงา ใน ๒๒๑๓๓๐ พ.ย.๖๕ น.อ.อริยะ เชิงทอง รอง ผอ.สปรมน.๑ สง.ปรมน.ทร./รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ง.(ท.) มอบหมายให้ น.อ.เพชรัตน เทียนจันทร์ ผอ.สรมน.พ.ง./หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยมี...

สปรมน.๒ จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันกองทัพเรือ ประจำปี๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. พลเรือตรี อุทาน คล้ายภูผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ น.อ.กันตพัฒน์ ชูศิริ รองผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี / รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคง ร่วมเป็นเกียรติในงานวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ...

พลเรือโท จรัญวีร์ ญาดี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๐ รูป เนื่องในวันกองทัพเรือ

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖๓๐ พลเรือโท จรัญวีร์ ญาดี ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ นำกำลังพลในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๐ รูป เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร