นาวาเอก วิทิต วิสุทธิวงศ์ รอง ผอ.สรมน.ต.ร./หน.ฝ่ายงานข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดตราด ร่วมประชุมการปฏิบัติระเบียบประจำวัน (รปจ.) War Room กอ.รมน.

รองผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/หัวหน้าฝ่ายงานข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมประชุมการปฏิบัติระเบียบปฏิบัติประจำ (รปจ.) War Room กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นาวาเอก วิทิต วิสุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด /หัวหน้าฝ่ายงานข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมประชุมการปฏิบัติระเบียบปฏิบัติประจำ (รปจ.) War Room กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ สำนักงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๒ (หลังเก่า) อำเภอเมืองตราด...

นาวาเอก ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รอง ผอ.สปรมน.๒ฯ/รอง ผอ.รมน.จังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ)

รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒(รอง ผอ.สปรมน.๒)/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นาวาเอก ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒(รอง ผอ.สปรมน.๒)/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วย นาวาโท ฉัตรชัย  คลังเพ็ชร ประจำ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ช่วยราชการ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/ รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ประจำเดือน...

รอง ผอ.สปรมน.๒ฯ/รอง ผอ.รมน.จังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) นำกำลังพลทำความสะอาด ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕

รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒(รอง ผอ.สปรมน.๒)/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) นำกำลังพลร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒(รอง ผอ.สปรมน.๒)/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) นำกำลังพลฝ่ายทหาร บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาดลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อประชาชนชาวจังหวัดตราด ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์...

น.อ.สุพน ปราบภัย ร่วมประชุมการมอบแนวทาง/สั่งการของ รอง ผบ.ทบ./ผช.ผอ.รมน.

สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมประชุมการมอบแนวทาง/สั่งการของ รองผู้บัญชาการทหารบก/ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก สุพน  ปราบภัย ฝ่ายเสธนาธิการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ ช่วยราชการ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมประชุมการมอบแนวทาง/สั่งการ ของ รองผู้บัญชาการทหารบก/ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ต่อ ผู้บัญชาการหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ส่วนกลาง), ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักมณฑลทหารบก และ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) และปฐมนิเทศผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๓ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร...

รอง ผอ.สปรมน.๒ฯ/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ร.(ท.) ร่วมประชุมจัดงาน วันวีรกรรมทหารเรือไทยยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๔

รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒(รอง ผอ.สปรมน.๒)/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน วันวีรกรรมทหารเรือไทยยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน วันวีรกรรมทหารเรือไทยยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด...

น.อ.สุพน ปราบภัย ฝสธ.สง.ปรมน.ทร./หน.ฝนผ.ฯ กอ.รมน.จังหวัด ต.ร. ร่วมประชุม VTC กอ.รมน.ภาค ๑

สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมประชุม VTC กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑   เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก สุพน  ปราบภัย ฝ่ายเสธนาธิการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ ช่วยราชการ สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมประชุม VTC กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑  ณ สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด (หลังเก่า) ชั้น ๒ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  โดยมี...

น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รอง ผอ.สปรมน.๒/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ร.(ท.) ให้การต้อนรับคณะ อบจ.ตราด ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒(รอง ผอ.สปรมน.๒)/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ในโอกาสที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เข้าสวัสดีปีใหม่และอวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายวิเชียร  ทรัพย์เจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าสวัสดีปีใหม่และอวยพรปีใหม่ นาวาเอก ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ (รอง ผอ.สปรมน.๒)/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ณ สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในโครงการปฏิบัติธรรมรักษาศีล 8 และสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย

สปรมน.๒ จันทบุรีเมื่อ 1 ม.ค.63 เวลา 0700 พล.ร.ต.วันชัย จุลมนต์ รอง ผอ.สปรมน.๒ จันทบุรี มอบหมายให้ น.ท.กายสิทธิ์ วงศ์ดินดำ ฝ่ายธุรการ สปรมน.๒ จันทบุรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรีโดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ...

สรมน.ต.ร. จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการและให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน/โครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดตราด ปี ๖๓

สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด จัดกำลังพลร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผน/โครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวัดหนองบัว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เรือเอก อุดม ฟักเทพ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมด้วย เรือตรี...

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.)เป็นประธานในการประชุม นขต.สง.ปรมน.ทร.ครั้งที่ 2 ใน ปี งป. 63

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.)เป็นประธานในการประชุม นขต.สง.ปรมน.ทร.ครั้งที่ 2 ใน ปี งป. 63 ณ ห้องประชุม สง.ปรมน.ทร. อาคาร 6 กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ สง.ปรมน.ทร.ให้สอดคล้องกับนโยบายของ กอ.รมน.และของผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563