สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ นาวาตรี บุญเลิศ อินทร์ภูพิมล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๔ อำเภอเมืองตราด...

นาวาเอกอภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ท) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ(จังหวัดพังงา) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นาวาเอกอภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา(ท) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร(โรงสีปู่สวนไผ่นาคบุตร) หมู่ที่ 4 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ติดตามหน่วยงานได้ที่ คลิก

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และแถลงข่าวศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และแถลงข่าวศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จังหวัดตราด  ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๔ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  โดยมี นายกัฬชัย  เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายพลเรือน) เป็นประธานฯ

สรมน.ต.ร. จัดกำลังพลเข้าร่วมโครงการและให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน/โครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดตราด ปี ๖๓

สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด จัดกำลังพลร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผน/โครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวัดหนองบัว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เรือเอก อุดม ฟักเทพ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด พร้อมด้วย เรือตรี...

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. พลเรือตรี อุทาน คล้ายภูผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ ร.ท.นพดล สวนเดิมบาง หน.ชรต.113ฯ และเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวฯ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดจันทบุรี ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านแปลง ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เฉลิมชนม์ แหลมทอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี นำโดย พ.ต.ท.ศวัส...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองตราดและคณะที่ปรึกษาฯ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เรือโท เกรียงศักดิ์  มาลัย รองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติ กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองตราดและคณะที่ปรึกษาฯ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองตราด...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานฯ

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๔  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด  โดยมี นายภิญโญ...