สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมประชุมฟังสรุปโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมอำเภอแกลง การประชุมย่อยครั้งที่ 2

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) วันที่ 12 มี.ค. 2563 นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นาวาโทสุกรี ม่วงแพร หัวหน้าฝ่ายงานข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมฟังสรุปโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมอำเภอแกลง การประชุมย่อยครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อรับทราบ ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำผังเมืองรวมของ อ.แกลง...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) รวจเยี่ยมการฝึกหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ณ บ้านเนินกระปรอกล่าง

เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. พร้อมด้วย น.อ.กฤดา กุสุมา ณ อยุธยา หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ ได้กรุณาเป็นเกียรติในการตรวจเยี่ยมการฝึกหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ณ บ้านเนินกระปรอกล่าง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ดำเนินโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรมสานเสวนาและสันทนาการ

กอ.รมน.จังหวัดระยอง วันที่ 8 มี.ค.63 เวลา 0900 น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ร.น. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ พ.ท.โกวิท ศรแสง หน.ชุดวิทยากรชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน)พร้อมด้วย จนท. ชุดวิทยากรขุนด่านฯ ดำเนินกิจกรรมสานเสวนาและสันทนาการ ณ กศณ.ตำบลบ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง)สำรวจการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือในพื้นที่ ต.กะเฉด, ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง

กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. วันที่ 4 มีนาคม 2563 นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นาวาโทสุกรี ม่วงแพร หัวหน้าฝ่ายการข่าวฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้สำรวจร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือในพื้นที่ ต.กะเฉด, ต.แกลง จ.ระยอง ส่วนใหญ่ไม่มีสินค้าหน้ากากอนามัยจำหน่ายอยู่ภายในร้าน และในขณะนี้ยังไม่สามารถสั่งสินค้าจากตัวแทนผู้ผลิตมาจำหน่ายเพิ่มเติมได้ ส่วนสินค้าที่สั่งมาจำหน่ายก่อนหน้านี้ ก็ยังไม่ได้รับแต่อย่างใด ส่วนสินค้าเจล ล้างมือ ร้านส่วนใหญ่มีจำหน่ายจำนวนน้อยมาก เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 103...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) อบรมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันกับประชาชน

  กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. วันที่ ๓ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. น.อ. อำนรรฆ ภมรพล ร.น. รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี งป.๒๕๖๓ โดยมี ผู้นำชุมชน, คณะครู กศน.อำเภอ, สมาชิกสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดระยอง, สมาชิกสมาคมดาวเงินจังหวัดระยอง และสื่อสารมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมฯ จำนวน ๗๐ คน มีการอบรมในเรื่อง การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันกับประชาชน โดยวิทยากรจากสนง.กกต.จังหวัดระยอง, ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. ณ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) จัดทำโครงการเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคง

วันที่ ๑๓ ก.พ.๖๓ นาวาเอก ชนม์วรินทร์  เมธาวริศกุล รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพเรือ และนาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวเพื่อความมั่นคง เพื่อให้ความรู้ด้านการข่าวแก่เครือข่ายข่าว กลุ่มมวลชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าว ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และบรรยาย/สาธิต เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR ประกอบเครื่องกระตุก หัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)  ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง  โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย  จำนวน ๓๐ คน

ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยในจังหวัดระยอง

กอ.รมน.จังหวัด ระยอง นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง นาวาโท สมิตร เงินกลั่น หน.ฝ่ายประสานความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ นาวาโท สุกรี ม่วงแพร หัวหน้าฝ่ายการข่าวฯ และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง และสำนักงานพาณิชย์ระยอง ร่วมกันตรวจสอบร้านค้าที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง จากการตรวจสอบไม่พบการกักตุนสินค้าหน้ากากอนามัยของร้านจำหน่ายแต่อย่างใด ร้านที่จำหน่ายบางร้านแจ้งว่า ต้นทุนราคาหน้ากากอนามัยที่รับมาจากตัวแทนมีราคาสูงขึ้น แต่ร้านส่วนใหญ่ก็ยังจำหน่ายในราคาเดิม เจ้าหน้าที่ได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่ ๑๐๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบข้อกฎหมาย พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด    

กิจกรรม Kick off โครงการความปลอดภัยด้านอาหารและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี ๖๓

กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ น.ท.สุกรี ม่วงแพร ร.น. หน.ฝ่ายงานข่าวฯ กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย ได้เข้าร่วมกิจกรรม Kick off โครงการความปลอดภัยด้านอาหารและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี ๖๓ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  (ศพก.เครือข่าย) เลขที่ ๓ หมู่ ๗ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมกับผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ดำเนินการตรวจสอบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5)

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นาวาเอกอำนรรฆ ภมรพล รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สำนักประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นาวาโทสมิตร เงินกลั่น, นาวาโทสุกรี ม่วงแพร และข้าราชการในสังกัด ร่วมกับผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด ดำเนินการตรวจสอบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) รวมทั้งให้คำแนะนำมาตรการเพื่อป้องกันและลดการเกิดฝุ่นละออง ที่ บริษัท เอช ซี สตาร์ค...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง ) เข้าร่วมพิธีส่งมอบปลาทูแห้งและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับผู้แทนกองทัพเรือ เพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

เมื่อวันพุธที่ ๘  มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง  นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล   รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมกับนายกสมาคมประมงระยอง นายกสมาคมประมงอวนล้อมจับปลากะตัก คณะกรรมการสมาคมประมง ชาวประมง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง และผู้แทนจากกองทัพเรือ ในพิธีส่งมอบปลาทูแห้งและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับผู้แทนกองทัพเรือ เพื่อส่งมอบให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง ...