สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ให้การต้อนรับ พ.อ.ต่อสกุล สัณหจันทร์ ผอ.มช.สมท.กอ.รมน. และคณะฯ ในการติดตามการดำเนินงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติด้านแผนงาน/โครงการของมวลชน กอ.รมน.

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. วันที่ ๑๘ ส.ค.๖๓ น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท)  มอบหมายให้ น.อ.ฤชา อินทรโท่โล่ ร น. หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ ให้การต้อนรับ พ.อ.ต่อสกุล สัณหจันทร์ ผอ.มช.สมท.กอ.รมน. และคณะฯ ในการติดตามการดำเนินงานและแนะนำแนวทางปฏิบัติด้านแผนงาน/โครงการของมวลชน กอ.รมน. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่จะปฏิบัติในโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เปิดการอบรม จิตอาสาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งฝึกปฏิบัติการดับไฟเบื้องต้น ตามโครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. วันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๓  นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นาวาเอก กฤดา กุสุมา ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม จิตอาสาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งฝึกปฏิบัติการดับไฟเบื้องต้น ตามโครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณวิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง และผู้เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิง จากภาคเอกชน  ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนา. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์. พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อ  12 ส.ค.63. เวลา 0730 น. น.อ.อำนรรฆ. ภมรพล ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท) มอบหมาย ให้ น.อ.วิษณุ. วงศ์ทรายทอง ร.น. รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯ. เป็นผู้แทนร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วม มอบตะกร้าปันสุข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับนักเรียนในพื้นที่ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ต้นยางนา)

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) วันที่ 11 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท) มอบหมายให้ น.อ.ฤชา อินทรโท่โล่ ร.น. หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. การตรวจเยี่ยมของ พลตรี ประเชิญ ไชยกิจ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ ฯ

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. วันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๓  นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ กลุ่มงานประสานความมั่นคง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล ต่อชุดประเมินผลของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน. ที่เดินทางมาติดตาม แนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) อบรม การทำปุ๋ยชีวภาพจากกล้วยน้ำว้า การฝึกอาชีพทำยาดมสมุนไพรและน้ำมันเหลือง

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) กอ.รมน.จังหวัด ร.ย.วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท)  มอบหมายให้ น.อ.ฤชา อินทรโท่โล่ ร.น.  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี ผอ.กศน.อำเภอแกลง, คณะครู กศน.ตำบล, ผญ.บ้าน-ผู้ช่วยผญ.บ้าน,...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) จัดทำโครงการฝึกอบรมกลุ่มมวลชนอาสาสมัครเฝ้าระวังการค้ามนุษย์และเครือข่ายแรงงาน

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อ 100900 ส.ค.63  น.อ.อำนรรฆ  ภมรพล  ร.น.  รอง  ผอ.รมน. จังหวัด ร.ย. (ท) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมกลุ่มมวลชนอาสาสมัครเฝ้าระวังการค้ามนุษย์และเครือข่ายแรงงาน โดยมี น.ท.ฐิติพันธ์  คำปอ  ร.น. หน.ฝ่ายการข่าว ฯ พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จังหวัด ร.ย., สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง,  สำนักงานพัฒนามนุษย์และสังคมจังหวัดระยอง, เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง, กลุ่มมวลชนอาสาสมัครเฝ้าระวังการค้ามนุษย์และเครือข่ายแรงงานจังหวัดระยอง, เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนประมานการภัยคุกคามความมั่นคง ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) กอ.รมน.จังหวัด ร.ย.เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63  น.อ.อำนรรฆ  ภมรพล  ร.น.  รอง  ผอ.รมน. จังหวัด ร.ย. (ท) มอบหมายให้  น.ท.ฐิติพันธ์  คำปอ  ร.น. หน.ฝ่ายการข่าว ฯ พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนประมานการภัยคุกคามความมั่นคง ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่  เทศบาลตำบลมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ตามโครงการแผนตำบลมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ดำเนินโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) พ.ท.โกวิท ศรแสง กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. วันที่ 5 ส.ค.63 เวลา 0900 น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย.(ท)  มอบหมายให้ พ.ท.โกวิท  ศรแสง   หัวหน้าชุดชุมชนสัมพันธ์กอ.รมน.จังหวัดร.ย. (ขุนด่าน) พร้อม จนท. ดำเนินโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง  ณ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง  มี...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนประมานการภัยคุกคามความมั่นคง ด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) กอ.รมน.จังหวัด ร.ย.เมื่อวันที่ 4 ส.ค.63  น.อ.อำนรรฆ  ภมรพล  ร.น.  รอง  ผอ.รมน. จังหวัด ร.ย. (ท) มอบหมายให้  น.ท.ฐิติพันธ์  คำปอ ร.น. หน.ฝ่ายการข่าว พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จังหวัด ร.ย. เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนประมานการภัยคุกคามความมั่นคง ด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ อบต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ตามโครงการแผนตำบลมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน  มีผู้นำท้องถิ่น ...