สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่  ๑๓ ต.ค.๖๓  เวลา ๑๙๐๐ น. นาวาเอก รังสรรค์ แตงฉิม  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นาวาโท สุกรี ม่วงแพร  หัวหน้าฝ่ายนโยบาย และแผน ฯ และพันจ่าเอกเชี่ยวชาญ ผิวผ่อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ  กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว เป็นผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่๑๓ ต.ค.๖๓  นาวาเอก  รังสรรค์  แตงฉิม  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ระยอง มอบหมายให้ นาวาเอก  ชนก  สนทราพรพล  หัวหน้า ฝ่ายประสานความมั่นคงฯ นาวาเอก เศรษฐา โกศัยสุข หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ในวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๐๔๕...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดระยอง) เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๗๓๐ น. น.อ.รังสรรค์. แตงฉิม ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท) มอบหมายให้ พ.ท.หญิงปนัดดา. ปานรักษา. รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน. ฯ ร.อ.รุ่งรุจ. สโรบล. ร.น. รองหัวหน้าชุดวิทยากรขุนด่าน. ฯ   เป็นผู้แทน กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...