สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้  นาวาโท ศักดิ์สิทธิ์  วารีนพฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายการข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่จังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด และ สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ๑) โกลเด้นวิว...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ร่วมบูรณาการกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และอำเภอเมืองตราด ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในพื้นที่ อำเภอเมืองตราด จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ๑) ร้านข้าวต้มตามตะวัน,...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด และ สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ๑) ร้านส้มตำเจ้นิดเนินทราย,...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) มอบนโยบายใน เสื้อ หมวก ให้กับอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) ประจำอำเภอเมืองตราด

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้  นาวาตรี อุดม  ฟักเทพ  รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ/หัวหน้าชุดวิทยากรขุนด่านฯ พร้อมด้วย นายสุเมธ  ตะเพียนทอง รองหัวหน้าชุดวิทยากรขุนด่านฯ, เรือโท ภิรมย์ เกษกุล  เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ และ พันจ่าเอก คงภัค ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้  นาวาโท ศักดิ์สิทธิ์  วารีนพฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายการข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ร่วมการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔  ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  โดยมี นายกัฬชัย ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือ ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด และ สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้ ๑) โรงงานไม้หอมตราด...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดตราด) ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย ไปด้วยกัน จังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย ไปด้วยกัน จังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  โดยมี นายภิญโญ  ประกองผล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานฯ