สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี)จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชนฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ มอบหมาย นาวาเอก พลกิต  สาหร่าย ผอ.สรมน.จ.บ.ฯ/หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เป็นประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน โดยเสนอปัญหาในการเฝ้าระวังป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนพร้อมแนวทางแก้ไขในชุมชน ณ บ้านบ่อโบกปูน หมู่...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี)ให้การต้อนรับ พลตรี วีรวัฒน์ ทองมั่นคง รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ  พร้อมกำลังพลในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ พลตรี วีรวัฒน์  ทองมั่นคง รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน.จังหวัด จ.บ. ณ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี)บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ มอบหมายให้ว่าที่ เรือโท นพดล สวนเดิมบาง หน.ชุด ชรต.พร้อมกำลังพลในสังกัด บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองจังหวัดจันทบุรี ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมตรวจสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี  ณ ร้านบ้านโต้ง, ร้าน เดอะ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี)ส่งมอบโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ เป็นประธานในโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการจังหวัด ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอขลุง ภาคราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการดำเนินโครงการบรรลุผลสำเร็จ โดยยึดหลัก บวร บ้าน วัด โรงเรียน...