สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี)จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชนฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ มอบหมาย นาวาเอก พลกิต  สาหร่าย ผอ.สรมน.จ.บ.ฯ/หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เป็นประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน โดยเสนอปัญหาในการเฝ้าระวังป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนพร้อมแนวทางแก้ไขในชุมชน ณ บ้านบ่อโบกปูน หมู่...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี)ให้การต้อนรับ พลตรี วีรวัฒน์ ทองมั่นคง รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ  พร้อมกำลังพลในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ พลตรี วีรวัฒน์  ทองมั่นคง รอง ผอ.รมน.ภาค ๑ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน.จังหวัด จ.บ. ณ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี)บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองจังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ มอบหมายให้ว่าที่ เรือโท นพดล สวนเดิมบาง หน.ชุด ชรต.พร้อมกำลังพลในสังกัด บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองจังหวัดจันทบุรี ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมตรวจสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี  ณ ร้านบ้านโต้ง, ร้าน เดอะ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี)ส่งมอบโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ เป็นประธานในโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการจังหวัด ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอขลุง ภาคราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการดำเนินโครงการบรรลุผลสำเร็จ โดยยึดหลัก บวร บ้าน วัด โรงเรียน...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในสถานประกอบการ ฯ

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ มอบหมายให้ นาวาโท จตุพล  สง่างาม ประจำ สรมน.จ.บ./หน.ฝ่ายการข่าวฯ นำกำลังพลในสังกัด บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดจันทบุรี ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี   สาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน (จันทบุรี) ดำเนินการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในสถานประกอบการ บริษัท ไวเดอร์ เทรดดิ้ง...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี)ให้การต้อนรับ พลตรี วิรัฏฐ์ วงศ์จันทร์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

เมื่อวันที่  ๒๔ ก.พ.๖๔เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  พลตรี วิรัฏฐ์ วงศ์จันทร์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 พร้อมคณะ สนย.กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดจันทบุรี ณ บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือตรีสมรภูมิ จันโทผอ.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร./รอง ผอ.รมน.จังหวัด จ.บ.(ท.) พร้อมคณะนายทหาร กอ.รมน.จังหวัด และ...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี) จัดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๓๐ นาฬิกา พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ  เป็นประธานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ (เศวตวิทยาคาร) บ้านตะปอนใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยบูรณาการร่วมกับโรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีปราชญ์เพื่อความมั่นคง เกษตรกรท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี) ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดฤดูกาลผลิตปี พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ มอบหมายให้ นาวาเอก พลกิต สาหร่าย ผอ.สรมน.จ.บ.ฯ/หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดฤดูกาลผลิตปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี นาย สุธี ทองแย้ม...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี) ร่วม พิธีถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ  มอบหมาย นาวาเอก พลกิต สาหร่าย ผอ.สรมน.จ.บ.ฯ/หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เข้าร่วม พิธีถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี...

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (จังหวัดจันทบุรี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) “BANGCHAN MODEL บางชันไร้ขยะ”

 เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) / ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) “BANGCHAN MODEL บางชันไร้ขยะ” และร่วมกิจกรรม “เก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ เพื่อบางชัน เพื่อคนจันท์” ภายใต้กิจกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรแบบมีส่วนร่วม” ณ วัดบางชัน (หมู่บ้านไร้แผ่นดิน) บ้านโรงไม้ หมู่ ๒ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมายให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อลดปริมาณขยะในทะเลไม่ให้มีผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรป่าชายเลน ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี...